Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
ŘízeníRozvody a sítěKe stažení, zdarmaJak přežítPráce s kamenemSlovanská unieExcel
křídla index modrý
flekatý index černý
svmodrý index černý
smrtihlav index černý
fešák index černý
fialový index černý
fialový index černý
křídla řízení
řízení mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Řízení ...

ŘízeníProfesionální válečníkPravidlo 80/20Kritický řetězProjektové řízeníMultitasking
PPP - 3PNorma ČSN ISO 10006Analýza 5 MBootstrapperOvertonovo oknoMigrace
KarieraVelikost organizaceCo jsou peníze?PropagandaToxikologie penězTerorismus
SowellInteligence národůUmění válkyInflace

Projektové řízení

Bylo nebylo...
"Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo. Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv".

Abych mohl něco řídit, potřebuji jistý stupeň volnosti. když se totiž projekt ve svém průběhu dostane do potíží, musíme být schopni rozhodnout, a v rámci týmu jasně komunikovat, kterou z os trojimperativu musíme za každou cenu ochránit. Pokud to neuděláme, pak k tomu stejně dojde, pouze se nám může stát, že vývojové oddělení se snaží ochránit kvalitu řešení, obchodní oddělení termín dokončení a finanční oddělení rozpočet. Jaký je výsledek? Jsme jako loď, která každou chvíli pluje jiným směrem.

Kritické faktory úspěchu

Mějte jasnou vizi a cíle. Lze říci, že vnitřní přesvědčení a jasná a sdílená vize projektu jsou pro úspěch projektu naprostou nezbytností. K tomu logicky patří i nutnost nenechat se odradit dílčími neúspěchy a absolutně se upnout k dosažení projektových cílů.

Řešení jako skutečný projekt. Aby projekt byl skutečně projektem, musí být jasně stanoveny jeho cíle, zdroje, systém řízení, garance. Využívejte v této oblasti mezinárodních standardů.

Vytvořte strategii projektu. Každý projekt by měl mít svoji strategii. Projekty mají podporovat definované business cíle.

Definujte funkční řídící výbor a řešitelský tým. Velmi podstatné je to, aby nejvyšším orgánem projektu byl řídící výbor. V něm musí být zastoupen zákazník projektu (sponzor) i klíčoví dodavatelé. Tento orgán musí mít konečné slovo ve všech otázkách projektu, včetně pravomoci projekt předčasně ukončit, či naopak posílit finančně nebo jinak.

Sponzor. Pokud projekt nemá sponzora, který je nositelem problému s příslušnými pravomocemi a odpovědností k rozpočtu, je projekt odsouzen k živoření již od samotného počátku. Sponzor se musí projektu osobně účastnit, minimálně jako člen řídícího výboru.

Schopnost vidět projekt v souvislostech. Žádný projekt není realizován izolovaně. Vždy je zasazen do nějakého rámce. Je nutné sledovat, jak změny v okolí ovlivní jednotlivé kroky projektu. Projekty navíc často sdílejí zdroje. Koordinace klíčových zdrojů (zejména lidí) je věc velmi podstatná.

Týmová práce. Důležitým prvkem úspěchu je vytvoření kvalitního řešitelského týmu. Spoléhejte spíše na osoby, které jsou k organizaci loajální a jsou s ní dlouhodobě spojeny. Získejte podporu vhodných strategických partnerů, kteří přinesou potřebné znalosti. Myslete na možné synergie.

Princip osobní odpovědnosti. Každý člen řešitelského týmu musí mít definovány jasně svoje pravomoci a zodpovědnosti. Tyto musí být provázány s celým systémem řízení projektu.

Motivace řešitelského týmu. Ve fázi formování týmu a v průběhu celého projektu je třeba věnovat pozornost motivaci každého jeho člena. Důležité je kombinovat motivaci finanční a nefinanční, navodit atmosféru důvěry a transparentnosti systému řízení a odměňování.

Důslednost. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby se dodržovaly dohody a aby kvalita výstupů odpovídala očekávaným parametrům.

Public relations. Řešitelé projektu musí neustále komunikovat výstupy do okolí. Musí být neustále zřejmé, v jaké fázi se projekt nachází, kam směřuje, jak byly vyřešeny případné problémy. Vysoce významné je rovněž neustálé monitorování a publikování přínosů projektu.

Několik doporučení při hledání informací souvisejících s projektovým řízením

Na Wikipedii lze vyhledat kategorie související s projektovým řízením. Pro orientaci je to dostačující základní přehled.
Certifikát pro projektové řízení lze v Čechách získat především se zaměřením na IPMA nebo Prince2. Systémů pro projektové řízení je více.
Osobní kontakt a zkušenosti při získání certifikátu mám se společnostmi provozujícímu webové stránky: shine.cz a pmi.cz