Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Všechno = NicOdkazy
hnědý index modrý
žlutavý index černý
hnědý V=N
hnědý
Úvod stránek
Mapa stránek

Všechno = Nic

V = NModlitbaDefinicePoznáníMožnostiZpůsobKonáníChápání
OmezeníSubsystémPozadíOvlivněníProžíváníPropojeníMyšlenkyPránajáma
PratjaharaSebevládaMocMůj synSouvislostiKrásaMorálkaOsobnost
Zkušenosti

Sebevláda a Sebekontrola ve vztahu k poznání

Jak dosáhnout klidného toku mysli? Jak mysl vyprázdnit, aby byla bez myšlenek. Jak mít pod kontrolou sklony? Z čeho vyplývá spokojenost a pokoj?

Mysl
Pokud řeším jakýkoliv problém nebo situaci, mysl nezůstává prázdnou. Je naplněna tím, co konám. Pokud na mne nemá mít vliv to, co právě konám, nesmím se s tím ztotožnit (karma - konej, jak nejlépe můžeš, ale nespojuj se s výsledky svých činů). Prospěch nebo ztráta mají stejnou hodnotu. Jakékoliv konání je pouze děj - proměna.

Emoce
Jak řešit emocionální rozkolísanost? Které emoce mohou mít uspokojující nebo posilující vliv na mne a mé okolí? Kladné. Sleduj tedy své emoce, vybírej si ty kladné a tím je kontroluj. Kladné emoce můžeš vyvolat i bez příčiny, nebo můžeš zůstat pouze v klidu.

Uklidnění
K uklidnění vjemu smyslů i celkovému uklidnění je třeba omezit vše, co do mysli vstupuje. Je třeba opustit vše, co patří do oblasti zájmů. Je vhodné přestat zaujímat stanoviska ke všemu možnému. V běžném životě se mám věnovat pouze praktickým záležitostem a povinnostem. Povinnostem k rodině a práci sloužící k obživě. Je třeba opustit seberealizaci a vyžívání se v čemkoli.

K uklidnění mysli je možné použít vztah s bohem v osobním smyslu, tak jak ho chápu. Pokud připustím existenci boha, pak je bůh vším i ničím, stejně tak jako já. Viz. kapitola MODLITBA.

Pozorovatel
K úspěšné sebevládě je třeba stát se pozorovatelem sebe sama. Pozorovatelem, který si je stále vědom sám sebe a všeho výše uvedeného.

Správně prováděná sebevláda by měla vést ke vzdání se světa, k tzv. zřeknutí se vztahu ke světu. Zřeknutí neznamená pohodlné opuštění povinností.

Proces sebevlády a sebekontroly se sám stává koncentrací. Pracuji s dechem, manipuluji s emocemi, ovlivňuju náplň mysli a vědomí.

Meditace a sebekontrola
Stálé pozorování vědomí vlastní existence (toho, že právě jsem - teď existuju), vědomí jako funkce uvědomění, mysli. Zabraň vůlí mimovolnému jednání, které není pod kontrolou (různé představy v mysli, nákupy, jídlo a pití, čtení článků, zájmy, zábava...)! Zabraň vůlí mimovolnému vnímání, které není pod kontrolou (osob, zvířat, dějů v tvém okolí)! Buď si stále všeho vědom!

Kladení si otázky "Kdo jsem já" ve vztahu "Já jsem vším i ničím". Je "Já" pozorovatel? Buď si vědom a přemítej o vědomí vlastní existence; o vědomí; mysli; intelektu; o emocích; vůli; propojení těla, mysli a emocí. V tvém vědomí má být neustálá meditace a sebekontrola.
Medituj a uvažuj např. nad intelektem. Intelekt je porovnávání poznaného a pochopeného ve vztahu k paměti. Při tomto uvažování si buď vědom pozorovatele (já) a sebekontroly.

Kontroluj vědomí a naplň mysl vybranými myšlenkami, tak aby nedocházelo k samovolnému přemýšlení a fantaziím. Kontroluj emoce a dosaď do sebe spokojenost a klid nebo radost (vjem dálky, západ slunce, rodina - "Krása života").

Intelekt a chápání (zkušenosti a souvislosti)
"Prázdná paměť" se rychleji zaplňuje poznatky, informacemi a zkušenostmi - člověk, který je na začátku nějakého procesu se zdá oproti zkušenějšímu člověku efektivnější, ale je vlastně pouze rychlejší.
"Zkušená paměť", která dostává nové poznatky a informace se pomaleji zaplňuje poznatky, informacemi a zkušenostmi. Člověk, který má určité procesy již vyzkoušené, porovnává minulé výsledky (zkušenosti) a dokáže lépe pochopit hodnotu nových informací. Navíc pozná, jestli je zaznamenaná informace oproti stávajícím poznatkům (zkušenostem) nová nebo zastaralá. Tento člověk je vlastně pomalejší, ale nakonec u řešení složitých procesů nebo problémů mnohem efektivnější.
Pozor! Intelekt opírající se o dogmata (tradice, vynucované postupy …) nebo idealismus (snění o tom, jaké by věci měly být …) je velkou překážkou. Řešení složitých procesů nebo problémů pak není efektivnější.
Nedostatečná inteligence a stejně tak nedostatečně rozvinutý intelekt mohou být pro život velmi limitující.

Poznání
Sebevláda, sebekontrola, meditace a správné pochopení souvislostí ve spojení s morálkou vedou k poznání. Poznání vede k moci. Nejen nad sebou.

Podobné postupy a doporučení lze nalézt pomocí uvažování, praxe a zkušeností a také v různé literatuře. Týká se to psychologie, náboženství i mystiky. Je jedno, z které strany tě "pravda profackuje". Důležitý je zdroj použitelný v praktickém životě. Podstatnější než zdroj nebo autor je pochopení a použití.